dot dot


รายการตัวอย่าง
sme-bank
ก่อร่างสร้างอาชีพ
ตลาดนัดเถ้าแก่
อำลาเถ้าแก่


article

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์
ประวัติการศึกษา
นาฏศิลปโขน ชั้นต้น วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ รุ่นที่ ๑๐
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดุษฏีบัณฑิต สาขาพุทธปรัชญา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งศรีลังกา ๒๕๔๓
ศึกษาวิชาครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลปและรับการถ่ายทอดท่ารำหน้าพาทย์
พราหมณ์ เข้าเสมอเถร พราหมณ์ออก โปรยข้าวตอก จากครูทองใบ เรืองนนท์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาละครชาตรี
รับมอบโองการไหว้ครู ไม้เท้าครู เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครู ครอบครู
จากครู ม.ร.ว จรูญ สุขสวัสดิ์
รับมอบตำหรับพิธีการไหว้ครู จากครูธีรยุทธ ยวงศรี
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานชมรมชีวานุภาพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาดนตรีพิธีกรรม

สถาบันบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รองประธานมูลนิธิคณะสงฆ์ภาค ๑๐
อาจารย์พิเศษ วิชาวิถีธรรมชาติ ภูมิปัญญาตะวันออก คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานชมรมชีวานุภาพ
วิปัสสนาจารย์ ศูนย์กัมมัฎฐานวัดเทพากรกรุงเทพ
วิทยากรรายการ “ ปฏิบัติธรรมกับพระสูตร ” บ้านพระอาทิตย์
วิทยากรบรรยายรายการ “ ธรรมะกับชีวิต ” สถานีวิทยุ ๙๗.๗๕ เมกกะเฮิร์ซ
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 05.00-06.00 น.
วิทยากรบรรยายธรรมะภาคปฏิบัติ ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศกว่า ๑๗ ปี
วิทยากรนำปฏิบัติธรรมดินแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย ศรีลังกา เนปาล ธิเบต จีน กว่า ๕๒ ครั้งในรอบ ๑๘ ปี 
ผลงาน
ประธานและผู้ก่อตั้งชมรมชีวานุภาพ
ผู้ร่วมจัดสร้างและก่อตั้ง วัดกุดระหวี่ จังหวัดยโสธร
วัดนาจาน วัดไทยไวสาลี ประเทศอินเดีย
ประธานผู้ดำเนินการจัดทอ ทอดถวายผ้าจุลกฐิน (กฐินแล่น)
แก่วัดต่างๆ ๑๘ ครั้ง ณ พุทธศักราช ๒๕๕๑
ริเริ่มก่อตั้งหลักสูตรวิปัสสนากัมมัฎฐาน วัดทุ่งศรีเมือง
ในความเห็นชอบของพระสิริพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาส
เรียบเรียงหนังสือบทสวดเพื่อเจริญธรรม “ ธรรมธารี ” หนังสือโอปะนยิโก
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับประชาชน
โครงการรวบรวมบันทึกเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง ๘๔ เพลง เพื่อพิธีกรรมแห่งการบูชา
น้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
โครงการรวบรวมบันทึกเผยแพร่ดนตรีโหมโรง
ซึ่งรวบรวมเพลวตระโหมโรงที่หาฟังยาก
บรรเลงโดย อาจารย์เดช คงอิ่ม
ดร . สุรินทร์ สงค์ทอง
และคณะวงดนตรีบ้านชีวานุภาพ
การบรรยายประกอบการแสดงดนตรีไทยพรรณนา ชุด ปฐมสมโพธิ ๒๕๔๘
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบรรยายประกอบการแสดงดนตรีไทยพรรณนา ชุด ไชยชนะพุทธเจ้า ๒๕๔๙
ณ หอประชุม เมืองไทยประกันชีวิต รัชดา
การบรรยายประกอบการแสดงดนตรีไทยพรรณนา
ชุด มหาทศชาติแห่งโพธิสัตว์ ๒๕๕๐
ณ หอฟังดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การบรรยายประกอบการแสดงดนตรีไทยพรรณนา
ชุด อมรินทรามหาเทวะ แห่งพระพุทธศาสนา ๒๕๕๑
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
เกียรติคุณที่ได้รับ
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ทางพระศาสนา
พุทธศักราช ๒๕๔๓   ได้รับเลือกจากการประชุมองค์กรทางพุทธศาสนาแห่งโลก
ครั้งที่ ๕ ประเทศศรีลังกา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ประจำสังฆสภา ประเทศศรีลังกา
พุทธศักราช ๒๕๔๕   รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สาขาเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศ
พุทธศักราช ๒๕๔๗   ได้รับการคัดเลือกจากสังฆสภาศรีลังกา
ให้เป็นผู้รักษาพระคิวธาตุ จากวัดมหิยังคณะ ซึ่งมอบให้แก่ประเทศไทย
ในโอกาสครบรอบ ๒๕๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-ศรีลังกา
ซึ่งปัจจุบันประดิษฐาน ณ บ้านชีวานุภาพ จ.ยโสธร
ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาสังฆสภาแห่งประเทศศรีลังกา
ให้ดำรงตำแหน่ง สัทธรรมะโชติกะ ศาสนบัณฑิต


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สถานที่ติดต่อสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องเถ้าแก่ เลขที่ 49/1 อาคารบ้านเจ้าพระยา ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม พระนคร กทม. 10200 ฝ่ายผลิตรายการ Tel : 02-629-5412 ฝ่ายการตลาด Tel : 02-629-4246 ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ Tel : 084-460-9009 www.taokaetv.com